“പ്രാർത്ഥനയുടെ മാധുര്യം..” ഉസ്താദ് സിംസാറുൽ ഹഖ് ഹുദവി എറണാകുളം കോമ്പാറ പ്രഭാഷണം.source